Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Organisasjonsstruktur
Askim kommune er organisert med en 2-trinns ledelse. Øverste administrative nivå består av rådmann og kommunalsjef. Det er totalt 11 virksomheter under rådmannsteamet.

Den politiske organisasjonen består av Bystyret (35 repr.), Formannskap (9 repr fra Bystyret), det faste utvalg for plansaker, to komiteer (saksforberedende) og kontrollutvalg.

Forvalting
Virksomhetene utfører tjenester i henhold til enkeltvedtak fattet av forvaltningen. Saker som ikke trenger enkeltvedtak reguleres av en helhetlig avtale mellom ledelsen og virksomhet innenfor økonomiske rammer som bystyret har besluttet.
I Askim er det opprettet brukerråd tilknyttet virksomhetene som årlig deltar på dialogmøte sammen med politikerne. Hensikten er å synliggjøre prioriteringer og gi innspill tidlig i budsjettprosessen

Laster...