Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Rådmannen har i følge kommunelovens § 23 og arkivforskriftens § 1-1 ansvaret for kommunens arkiver og for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. Arkivforskriftens § 1-1 tredje ledd sier følgende:

"Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23.

Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett."

Det daglige ansvaret for kommunens arkiver er tillagt arkivleder og arkivtjenesten. Arkivtjenesten er underlagt administrasjonsenheten som ledes av administrasjonssjefen.

Laster...